สมัครด่วนอบรมฟรี !!! รับจำนวนจำกัด

โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ”

ประจำปีการศึกษา 2562  ได้รับใบประกาศนียบัตรและสามารถสะสมหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถได้

สมัครอบรมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3

โทรศัพท์ 034-351553 , 034-352027 ภายใน 3881-4 หรือ www.cit.kps.ku.ac.th